සතුටින් ජීවිතය දරන්නට දැයේ කාන්තාවන්ට මඟ කියන, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කාන්තා පුවත්පතජීවිතේ සතුටින් දරමින් ලොවටම සතුට බෙදන කාන්තා ඔබට ධරණි පවුලෙන් සවියක් "දිරිය ධරණී"

කාන්තා ඔබව ආර්ථික, සමාජයීය වශයෙන් සවිබල ගන්වමින් සතුටින් පිරුණු සමාජයක් ගොඩනැංවීම සඳහා "දිරිය ධරණී" වෙතින් ඔබට සෙනෙහසින් පිදෙන , වැඩමුළු , උපදේශන සේවා,සමාජ සවිබලගැන්වීමේ වැඩසටහන් සඳහා සහභාගිවී ධරණි පවුල සමඟ එකතු වීමට ලියපදිංචි වන්න

ලියාපදිංචි වන්න